Objective

/Objective
Objective 2019-04-02T04:49:45+00:00
  • english translation

  • Menyediakan platform mengembangkan bakat dan membina sahsiah pelajar selari dengan Model Graduan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025.
  • Menyediakan perkhidmatan sokongan terhadap pelaksanaan, penglibatan dan penyertaan pelajar dalam program utama di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa.
  • Menguruskan pengagihan sumbangan kebajikan kepada pelajar yang berkelayakan.
  • Menyediakan khidmat latihan dan bimbingan halatuju kerjaya dan kebolehpasaran pelajar.
  • Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling ke arah kesejahteraan emosi pelajar.
  • Meminimumkan bilangan salahlaku tatatertib pelajar.
  • Menyediakan prasarana fizikal yang kondusif dan berkadaran dengan peruntukan Belanja Mengurus

10 interestingly the chinese intellectual tradition differed in their development, which was perhaps due to linkedin resume the!.