TERAS PELAN STRATEGIK JABATAN UNDANG-UNDANG

 • Memperkasakan Keupayaan Dan Kapasiti Warga Jabatan Bagi Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Organisasi
 • Memantapkan Mutu Dan Kualiti Kerja Melalui Pengaplikasian ICT
 • Meningkatkan Perkhidmatan Perundangan Yang Berkualiti Tinggi, Cekap, Adil Dan Saksama
 • Meningkatkan Imej Jabatan Melalui Siaran Media Sosial

TERAS 1

Memperkasakan Keupayaan Dan Kapasiti Warga Jabatan Bagi Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Organisasi

STRATEGI PELAN TINDAKAN OBJEKTIF TEMPOH KPI
 • Penyelarasan pentadbiran tatatertib untuk kakitangan dan mahasiswa USIM
 • Memastikan korum yang cukup bagi Jawatankuasa Tatatertib bersidang
 • Memastikan undang-undang universiti relevan, terkini dan selari dengan keperluan semasa
 • Memantapkan sistem pentadbiran keadilan universiti
 • Memberi nasihat undang-undang yang tepat dan komprehensif
2018-2021
 • Memastikan Jawatankuasa Tatatertib Kakitangan dan Pelajar bersidang sekurang-kurangnya tiga kali setahun
 • Memastikan undang-undang Universiti  yang baharu digubal, dipinda atau dimansuhkan   dimaklumkan kepada warga Universiti sekurang-kurangnya tiga hari dari tarikh pewartaan

TERAS 2

Memantapkan Mutu Dan Kualiti Kerja Melalui Pengaplikasian ICT

STRATEGI PELAN TINDAKAN OBJEKTIF TEMPOH KPI
 • Mempertingkatkan penyampaian  melalui pengaplikasian ICT  untuk memantapkan kualiti kerja dengan kerjasama Goal Itqan
 • Memuktamad dan menyempurnakan sistem ICT yang telah dibangunkan.
 • Membantu jabatan dan Universiti dalam kecekapan pengurusan kerja yang efektif dan menjimatkan masa
2018-2021
 • 100% pengguna sasaran menggunakan sistem.

TERAS 3

Meningkatkan Perkhidmatan Perundangan Yang Berkualiti Tinggi, Cekap, Adil Dan Saksama

STRATEGI PELAN TINDAKAN OBJEKTIF TEMPOH KPI
 • Memperkasakan Pengurusan Sumber Manusia
 • Mengadakan program peningkatan kompetensi pegawai dan kakitangan
 • Menambahbaik struktur organisasi
 • Mewujudkan Pelan Penggantian
 • Memperkasakan Takbir Urus dan Membangunkan Kapasiti Jabatan Bagi Meningkatkan Kecekapan Perkhidmatan
2018-2021
 • Memastikan sekurang-kurangnya dua staf dari kumpulan P&P dan Pelaksana mengikuti latihan yang berkaitan pada setiap tahun
 • Memastikan penambahan perjawatan iaitu sekurang-kurangnya seorang Pegawai Undang-Undang baru dilantik
 • Memastikan Pelan Penggantian dibangunkan mengikut masa yang telah ditetapkan

TERAS 4

Meningkatkan Imej Jabatan Melalui Siaran Media Sosial

STRATEGI PELAN TINDAKAN OBJEKTIF TEMPOH KPI
 • Meningkatkan Program Kesedaran/ Pendidikan Undang-Undang
 • Menerbitkan penulisan dalam media massa dan media sosial secara berkala
 • Meningkatkan imej jabatan dan kefahaman warga USIM terhadap perundangan bagi mencapai matlamat keunggulan organisasi
2018-2021
 • Memastikan setiap Pegawai Undang-Undang menghasilkan sekurang-kurangnya tiga bahan penulisan
 • Memastikan sekurang-kurangnya 12 artikel/ maklumat ringkas undang-undang disiarkan dalam Info Pro USIM setahun

Disediakan oleh

Jabatan Undang-Undang USIM

Tarikh : 8 Oktober 2018